امروز
 سه شنبه , 03/بهمن/1396
 Tuesday , 23/January/2018

 

حدیث نور

شرکت های تابعه صندوق

معاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی چاپ فرستادن به ایمیل
چهارشنبه ، 21 مهر 1395 ، 00:00

شاهید مظفری

معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی

*********************************

حسن قاسمی شاد

مدیر مطالعات اقتصادی و سرمایه گذاری

*********************************

محسن لطفی

مدیر برنامه ریزی و ارزیابی

***************************

آزاد مجیدی

مدیر هماهنگی امور شرکت ها و مجامع